اعضای هیئت مدیره

ردیفعنوانسمتتصویر
1 مهندس غلامرضا صدری رئیس هیئت مدیره
2مهندس مهدی آذرصابرینایب رئیس هیئت مدیره
3مهندس محمد علی سلطانپورعضو هیئت مدیره
4مهندس اسحاق سعیدی رباط عضو هیئت مدیره
5مهندس علیرضا رفیعیان عضو هیئت مدیره