فرایند اجرای پروژه ها

همانطور که در شکل فوق مشخص می باشد با توجه به رويکرد اصلی پروژه ها در شرکت، محوريت پروژه های بر اساس ايده های بدست آمده از بخش توسعه کسب و کار و انجام R&D، اتاق فکر شرکت ، ايده ها و يا نياز های اعلامی از سوی سهام داران شرکت و همچنين بازخورد های گرفته شده از بازار پرداخت الکترونیکی، می باشد. برای هر يک از ايده ها پس از بررسی اوليه و تاييد، مورد کسب و کار (Business Case)  که شامل تحليل مالی پروژه نيز می باشد تدوين می گردد. پروژه در صورت تصويب نهايي وارد مرحله اجرايي می گردد که اولين گام آن تدوين برنامه اقدام می باشد. پس از تدوين برنامه اقدام و تخصيص منابع لازم به پروژه، اجرای آن بر اساس برنامه اقدام صورت می پذيرد.