مدیریت استراتژیک

چشم انداز

بهره مندی هر شهروند ایرانی از حداقل یک خدمت شرکت تا پایان سال 1401.

ماموریت

ارائه خدمات نوآورانه ارزش افزوده پرداخت الکترونیکی گسترده و فراگیر  با استفاده حداکثری از ظرفیت سهامداران، شبکه بانکی و زیر ساخت های ارتباطی و مخابراتی کشور.

اهداف

  • ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر تلفن همراه
  • ارائه خدمات شارژ مشترکین
  • خدمات ارائه و پرداخت الکترونیکی قبوض
  • ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی برای پرداخت های خرد